top of page

Asiakasrekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen asiakasrekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.10.2022. Viimeisin muutos 03.11.2022.

Tämä tietosuojaseloste ilmaisee, miten informaatio kerätään, miten sitä käytetään ja tarvittaessa jaetaan vieraillessasi tai tehdessäsi ostoksia verkkosivuilla www.mainiemi.com.

  1. Rekisterinpitäjä

Rekisterin rekisteripitäjä on Mai Niemi Design House (y-tunnus 1018855–3)

Mai Niemi Design House

Y-tunnus: 1018855–3

Osoite: Puutarhatie 4, 02700 Kauniainen, Finland

Sähköposti: mai@mainiemi.com

Puhelinnumero: +358 44 595 7476

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on: Mai Niemi

Yhteystiedot: mai@mainiemi.com

3.Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Mai Niemi Design House- asiakasrekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittely ja käsittelyn tarkoitus

Mai Niemi Design House- yrityksen verkkosivu www.mainiemi.com on Wix.com-sivuston isännöimällä alustalla. Wix.com tarjoaa alustan, jolla voimme myydä tuotteitamme. Tietosi tallennetaan Wix.com-sivuston ylläpitämään tietokantaan suojatuille palvelimille palomuurin taakse.

Kaikki Wix.com-sivuston tarjoamat ja yrityksemme käyttämät maksusiltapalvelut noudattavat PCI-DSS- tietoturvastandardeja. PCI-DSS-vaatimukset auttavat varmistamaan, että yrityksemme ja palveluntarjoajat käsittelevät luottokorttitietoja turvallisesti.

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

5. Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:

  1. asiakas on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a);

  2. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa asiakas on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b);

  3. käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

 

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:

  1. henkilön perustiedot ja yhteystiedot: [etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite];

  2. tiedot tilatuista tuotteista ja niiden muutoksista

  3. laskutustiedot

 

7.Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille verkkokaupan toimivuuden takaamiseksi. Tietoja luovutetaan ainoastaan seuraaville tahoille:

- logistiikan yhteistyökumppaneille
- maksujen välittäjälle
- voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa kolmansille tahoille, esimerkiksi viranomaisille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page